www.ACEN.lu

06.12.2014


Zum LOG-IN…

Actuel au public

Accueil Présentation Au public Informations Contact Liens

Du bass Chargé(e)
mee nach keen ACEN-Member?

Zum SIGN-UP…

S.v.p., donnez nous un ordre de domiciliation

pour votre cotisation…

Association des Chargé(e)s de l’Enseignement National A. s. b. L.

Eis zweet Assemblée Générale!

Den 12.11.2015 am Centre Prince Henri zu Walfer


Mir soen all de Memberen villmools Merci, di esou zuelräich op eis AG komm sinn. Et goufen eng Rei Decisioune geholl, an den neie Comité ass gewielt ginn.

Eng vun de wichtegen Decisiounen war, datt mir eis Cotisatioun op 50 € gehuewen hunn, a mir si frou, datt dës Decisioun unanime vun alle presenten Membere matgestëmmt gouf.
 

Maacht gutt Reklamm bei all äre Chargéskolleegen, fir datt si, wa si et nach net sinn, bei eis Member ginn. 2016 soll d’Politik endlech déi néideg Schrëtt maache mussen, an nëmmen zesumme si mir staark a kënnen eppes erreechen.

Zesumme si mir staark!

Zesumme fir den Enseignement!